Telefon 75 32 11 66

Vedtægter

Vedtægter for Aal El Net a.m.b.a. 

§ 1. Selskabets navn og formål.

 Stk. 1.

Selskabets navn er Aal El Net a.m.b.a., og dets hjemsted er Oksbøl, Varde Kommune.

Stk. 2.

Selskabets formål er at drive netvirksomhed i henhold til bevilling efter elforsyningsloven.

Stk. 3.

Selskabet kan herudover drive virksomhed, som relaterer sig til selskabets i stk. 2 nævnte hovedformål.

Stk. 4.

Selskabet må kun afholde omkostninger, der vedrører selskabets drift samt udbygning/vedligehold af forsyningsnettet.

§ 2.   Andelshavere/Forbrugere

Stk. 1.

Ved en ejendoms tilslutning til netvirksomheden er forbrugeren underkastet selskabets vedtægter, leveringsbestemmelser, tarifblade samt øvrige vilkår fastsat af selskabet.

Ejeren af ejendommen indtræder som andelshaver i selskabet, når der er betalt den til enhver tid gældende investeringsbidrag samt eventuelle andre afgifter.

Stk. 2.

Stillingen som andelshaver skal stedse være knyttet til ejendommen. Ved enhver form for ejerskifte er den nye ejer berettiget til uden nyt investeringsbidrag at indtræde som andelshaver i den tidligere ejers sted på betingelse af, at han overtager den tidligere ejers forpligtelser overfor selskabet.

Overgår ejendommen til en ny ejer ved tvangsauktion, er den nye ejer alene berettiget til at blive andelshaver, og få genetableret forbindelse til selskabet ved at indbetale nyt investeringsbidrag som nævnt i § 2, stk. 1.

Stk. 3.

Som forbruger forstås enhver der forsynes med elektricitet via en installation, der er tilknyttet Selskabet, og hvor der er betalt investeringsbidrag til selskabet.

Forbrugere vil typisk være bosat i en andels- eller lejebolig, der er tilknyttet Selskabet.

§ 3. Andelshaveres/Forbrugeres rettigheder i Selskabet

Stk. 1.

Både andelshavere og forbrugere har adgang til og har stemmeret på selskabets generalforsamlinger.

Stk. 2.

Både andelshavere og forbrugere er valgbare til selskabets bestyrelse og øvrige tillidsposter.

Stk. 3.

Kun selskabets andelshavere kan deltage i afstemninger om ophævelse af selskabet og fordeling af selskabets formue.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Stk. 2.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende spørgsmål om selskabetsvedtægtsændringer, når mere end halvdelen af samtlige medlemmer er til stede. I så fald er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt.

Stk. 3.
Er generalforsamlingen i medfør af stk. 2 ikke beslutningsdygtig, men stemmer et flertal af de tilstedeværende alligevel for forslaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kun kan vedtages med mindst 2/3 flertal uanset de fremmødtes antal

Stk. 4.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske ved annoncering i et lokalt medie samt på selskabets hjemmeside www.aal-elnet.dk senest 3 uger før afholdelsen. Ved afstemning uden afholdelse af generalforsamling, skal afstemningsmateriale udsendes til andelshaverne/forbrugere senest en uge før fristen for afgivelse af stemme.

Stk. 5

Dagordenen for selskabets ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af løn til bestyrelsen
  6. Hensættelse til Aal Fonden
  7. Valgt til bestyrelsen
  8. Valg af revisorer
  9. Eventuelt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal foreligge på selskabets kontor eller på selskabets mail adresse, senest 14 dage før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Stk. 6

Hver andelshaver/forbruger har én stemme, uanset størrelsen af elforbrug eller anden samhandel med selskabet.

Stk. 7.

Stemmeret har enhver, som på tidspunktet for afholdelse af generalforsamlingen eller udsendelse af afstemningsmateriale er andelshaver/forbruger i selskabet, jf. dog § 3 stk. 3.

Stk. 8.

En andelshaver/forbruger kan stemme ved fuldmagt for en anden stemmeberettiget andelshaver/forbruger. Ingen kan udøve stemmeret for mere end én andelshaver/forbruger udover sig selv. Fuldmagten skal være skriftlig, dateret og navngive den befuldmægtigede, og er kun gældende til den indkaldte generalforsamling.

Stk. 9.

Bestyrelsen skal på generalforsamlingen besvare ethvert spørgsmål fra andelshaverne om selskabets forhold, medmindre meddelelse af sådanne oplysninger vil medføre væsentlig skade for selskabet. Hvis besvarelsen kræver oplysninger, der ikke er tilgængelige på generalforsamlingen, skal oplysningerne fremlægges på selskabets kontor for andelshaverne/andelsbrugerne senest to uger efter generalforsamlingen.

§ 5 Selskabets opløsning

Stk. 1.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig vedrørende spørgsmål om selskabets opløsning i forbindelse med et salg til eller en fusion med et andet selskab, når mere end halvdelen af samtlige andelshavere er til stede. I så fald er almindeligt stemmeflertal tilstrækkeligt.

Stk. 2.

Er generalforsamlingen i medfør af stk. 1 ikke beslutningsdygtig, men stemmer et flertal af de tilstedeværende alligevel for forslaget, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kun kan vedtages med mindst 2/3 flertal uanset de fremmødtes antal

§ 6 Selskabets bestyrelse

Stk. 1.

Selskabets bestyrelse består af fem medlemmer.

Heraf skal minimum tre være andelshavere.

Stk. 2.

Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen.

Stk. 3.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for højst to år.

To medlemmer vælges på lige år.

Tre medlemmer vælges på ulige år.

Genvalg kan finde sted.

Stk. 4.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved førstkommende bestyrelsesmøde, der afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 5.

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. To bestyrelsesmedlemmer i forening kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 6.

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol. Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilført sin mening til protokollen.

Stk. 7.

Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv og honorering af bestyrelsesarbejdet.

Stk. 8.

Hvervet som bestyrelsesmedlem ophører, såfremt vedkommende ikke længere opfylder betingelserne for at være valgbar, jf. § 2

Stk. 9.

Ophører hvervet som bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, skal Selskabet foranledige valg af et nyt medlem for det afgående medlem for den resterende del af valgperioden. Suppleringsvalg kan dog undlades, såfremt bestyrelsen er beslutningsdygtig med de tilbageværende medlemmer.

Stk. 10.

Bestyrelsen tegner sædvanlig bestyrelsesansvarsforsikring. Præmien betales af Selskabet

§ 7 Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Stk. 1.

Formanden har pligt til at indkalde alle bestyrelsens medlemmer til alle bestyrelsesmøder.

Stk. 2.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutninger.

Stk. 3.

De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4.

Ved valg af medlemmer til andre bestyrelser, repræsentantskaber, udvalg m.v. udpeges disse af bestyrelsen.

Stk. 5.

Bestyrelsen er bemyndiget til at etablere et eller flere nye selskaber med henblik på der igennem at drive virksomhed, som relaterer sig til selskabets i § 1 nævnte hovedformål.

§ 8 Information af Andelshavere/Forbrugere

Stk. 1.

Selskabet skal vederlagsfrit fremsende selskabets årsregnskab samt dagsorden og referat vedrørende bestyrelsens møder til andelshavere/forbrugere, som skriftligt har anmodet herom.

§ 9 Regnskabsår

Stk. 1.

Selskabets regnskabsår er 1/1 til 31/12.

§ 10 Revision

Stk. 1.

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller registreret revisor samt to folkevalgte revisorer. Revisorerne fungerer, indtil nye vælges.

—oo0oo—

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 2018.

Stadfæstet på den ekstraordinære generalforsamling den 10. april 2018.

Aal Elnet mølle